آگهی مناقصه عمومی 01/01

10 اردیبهشت 1401

شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی در راستای تامین تجهیزات پزشکی پیشرفته مورد نیاز مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد از تمامی افراد حقیقی و حقوقی دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی جهت شرکت در مناقصه عمومی شماره 01/01 دعوت به عمل می‌آورد.

شرایط متقاضی: افراد حقیقی و حقوقی دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی

تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه عمومی شماره 01/01 از تاریخ 1401/02/06 لغایت 1401/02/17 در ساعات اداری 14-8 با در دست داشتن معرفی‌نامه معتبر به همراه اصل فیش واریزی و کارت شناسایی، قابل توزیع می‌باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: صرفاً به صورت واریز به حساب معرفی شده در اسناد مناقصه، چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت‌نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا سه ماه آینده.

هزینه خرید اسناد: مبلغ 2.500.000 ریال واریزی به شماره حساب 55482521 نزد بانک رفاه کارگران شعبه ظفر کد 170 به نام شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی ( همراه داشتن اصل فیش واریزی الزامی‌است) مبلغ فوق قابل برگشت نمی‌باشد.

محل و مهلت ارائه پیشنهادهای شرکت در مناقصه عمومی 01/01 از تاریخ 1401/02/18 تا پایان وقت اداری مورخ 1401/02/31 در محل شرکت به آدرس: تهران- خیابان ولیعصر (عج)- خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک 36- طبقه چهارم- واحد بازرگانی خواهد بود.

در صورت داشتن هرگونه سوال با تلفن 2-88783821 داخلی 129 و 150 تماس حاصل فرمائید.

مزایده و مناقصات بیشتر
احتراما بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه بازگشایی پاکات "الف" و "ب" مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح جدول ذیل در سالن جلسات این شرکت تشکیل خواهد شد