آگهی مناقصه عمومی 01/13

6 اسفند 1401

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 01/13

شرکت بازرگانی بین المللی تأمین اجتماعی در راستای تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز مرکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد از تمامی افراد حقیقی و حقوقی دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی/ سایت توانیران جهت شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای 01/13  دعوت می نماید صرفا با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد مناقصه به مبلغ 2.500.000 ریال (دو میلیون و پانصد هزار ریال) اقدام و اسناد مربوط را طبق برنامه‌ زمان‌بندی مناقصه از طریق “ستاد” ارائه نمایند.

ردیف شماره فراخوان سامانه ستاد موضوع خرید مناقصه عمومی دو مرحله ای نام پروژه زمان بازگشایی پاکت الف و ب
1 2001096446000044 90 دستگاه تخت بستری بزرگسال و 12 دستگاه تخت بستری اطفال بیمارستان تامین اجتماعی آبادان
(پروژه تکلیفی)
ساعت 08:30
روز یکشنبهمورخ 1401/12/07
2 200109644600043 تجدید مناقصه 38 دستگاه پمپ سرم
3 200109644600051 تجدید مناقصه یک دستگاه اتوآنالایزر با حجم کاری بالا (800 تست)
4 200109644600045 یک دستگاه یونیت ENT بیمارستان فارابی مشهد
(پروژه خصوصی)
ساعت 08:30
روز سه شنبهمورخ 1401/12/09
5 200109644600046 یک دستگاه C-Arm
6 200109644600047 4 دستگاه ماشین لباسشویی صنعتی بیمارستان زاهدان
(پروژه خصوصی)
7 200109644600048 یک دستگاه الایزا پروسسور آرمایشگاه رفرانس سازمان
(پروژه خصوصی)
ساعت 08:30
روز چهارشنبهمورخ 1401/12/10
8 200109644600050 تجدید مناقصه 6 دستگاه چراغ اتاق عمل سقفی دو قمره بیمارستان تامین اجتماعی آبادان
(پروژه تکلیفی)
مزایده و مناقصات بیشتر
این یک چکیده تست می باشد