جلسه مدیران شرکت بازرگانی تامین اجتماعی با مدیران شرکت هواپیمایی چینی و بررسی زمینه های همکاری مشترک در زمینه های مختلف با حضور مدیر عامل محترم شرکت هواپیمایی چابهار جناب آقای مهندس طباطبایی

30 دی 1402

جلسه مدیران شرکت بازرگانی تامین اجتماعی با مدیران شرکت هواپیمایی چینی و بررسی زمینه های همکاری مشترک در زمینه های مختلف با حضور مدیر عامل محترم شرکت هواپیمایی چابهار جناب آقای مهندس طباطبایی

اخبار بیشتر