مدیرعامل شرکت سیمان بهبهان : مهمترین محور های عملکرد شرکت سیمان بهبهان در دو سال گذشته در حوزه های انرژی و کاهش مصرف منابع طبیعی و مصرفی بوده است.

به گزارش شستا رسانه، جلسه بررسی عملکرد زیست محیطی شرکت سیمان بهبهان، با حضور قلی نژاد معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، شیرعلی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهبهان، مدیر عامل سیمان بهبهان و مدیران و رؤسا و سرپرستان واحدهای مختلف این شرکت برگزار گردید.

هادی عبدالهی زاده مدیرعامل شرکت سیمان بهبهان در این جلسه با ارائه گزراشی از پروژه ها، اقدامات و فعالیت های محیط زیستی شرکت سیمان بهبهان گفت: مهمترین محور های عملکرد شرکت سیمان بهبهان در دو سال گذشته در حوزه های انرژی، کاهش مصرف منابع طبیعی و مصرفی، نگهداری تجهیزات کنترل آلودگی هوا (فیلتراسیون) و کاهش مصرف آب بوده است.

همچنین با توجه به شرایط تحریمی و شرایط خاص اقلیمی کشور، حفظ شرایط موجود و تداوم اقدامات مثبت گذشته از مهمترین برنامه های این شرکت بوده است.

قلی نژاد معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان از اقدامات مثبت شرکت سیمان بهبهان تقدیر و با اشاره به صنعت سبز شناخته شدن شرکت سیمان بهبهان طی چندین سال متوالی گذشته ،شرکت سیمان بهبهان را یکی از فعال‌ترین شرکت های معدنی کشور در حوزه محیط زیست معرفی کرد.

وی خاطرنشان کرد: الگوی عملکردی شرکت سیمان بهبهان می تواند نقشه راهی برای دیگر شرکت ها و کارخانجات سیمان باشد.