پروژه درمانگاه چناران

6 شهریور 1402

شناسنامه پروژه درمانگاه تخصصی چناران

سطح مرکز درمانی درمانگاه تخصصی سطح 2
نوع تکلیفی
مساحت 3.147
بهره‌بردار مدیریت درمان محترم استان خراسان رضوی
کارشناس تجهیزات پزشکی
تعداد طبقات 2
 

 

 

بخش‌های مصوب

آزمایشگاه تکنیک، آزمایشگاه نمونه‌گیری،

درمانگاه شامل: اتاق ویزیت متخصص اطفال، اتاق ویزیت متخصص داخلی، اتاق ویزیت مامایی، اتاق ویزیت پزشک عمومی، اتاق ویزیت دندانپزشک، اتاق احیا وتزریقات و پانسمان.

انبار دارویی، داروخانه سرپایی، داروخانه سرپایی، بخش استریل مرکزی

پیشرفت فیزیکی %98
تجهیزات چهارگانه اجرایی قفسه بندی ومیزبندی عمومی و آزمایشگاه
تجهیزات پزشکی (تجهیزات و هتلینگ پزشکی) حدود 70 ردیف کالا
تجهیزات غیر پزشکی (هتلینگ غیر پزشکی) حدود 23 ردیف کالا
برآورد حدودی اعتبار مورد نیاز 91 میلیارد ریال
تاریخ ابلاغ 24/02/1402
تحویل موقت شهریور 1402
تجهیز شهریور 1402
پروژه های بیشتر