8

بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

آگهی تجدید مناقصه ۰۰/۰۱

شرکت بازرگانی بین المللی تأمین اجتماعی در راستای تأمین تجهیزات پزشکی و اقلام مورد نیاز مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه با عنایت به حدنصاب نرسیدن برخی از ردیف های مناقصه از تمامی افراد حقیقی و حقوقی دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی […]

13 بهمن 1400 بخوانید