آگهی مناقصه عمومی 01/04

خرداد 23, 1401

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 01/04

شرکت بازرگانی بین المللی تأمین اجتماعی در راستای تأمین 46 دستگاه آمبولانس تیپ A مورد نیاز مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد از تمامی افراد حقیقی و حقوقی دارای مجوز از وزارت صمت و  اداره کل تجهیزات پزشکی جهت شرکت در مناقصه عمومی شماره 01/04 دعوت می نماید صرفا با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد مناقصه به مبلغ 2.500.000 ریال (دو میلیون و پانصد هزار ریال) اقدام و اسناد مربوط را طبق برنامه‌ زمان‌بندی مناقصه از طریق “ستاد” ارائه نمایند.

 

ردیف موضوع
01-04 –          مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 46 دستگاه آمبولانس تیپ A

–          تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار-ریال) 50.000.000.000 (صرفاً به صورت واریز به حساب معرفی شده در اسناد مناقصه، چک تضمین شده بانکی و یا ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا سه ماه آینده.)

–          شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد): 2001096446000004

برنامه زمانبندی مناقصه زمان توزیع اسناد: اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 1401/03/22 لغایت ساعت 19:00 روز سه شنبه 1401/03/31 و منحصرا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) قابل دریافت است.

مهلت تسلیم پیشنهادها (بارگذاری در ستاد): حداکثر تا ساعت 19:00 سه شنبه 1401/04/14

مهلت تسلیم فیزیکی پاکت‌های (الف): حداکثر تا پایان ساعت اداری (ساعت 14:30) سه شنبه 1401/04/14 به آدرس مناقصه گزار

زمان گشایش پاکت‌های (الف) و (ب): ساعت 14:00چهارشنبه 1401/04/15

زمان گشایش پاکت‌های (ج): در جلسه گشایش پاکت‌های (الف) و (ب) تعیین می‌گردد.

با توجه به اینکه کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا گشایش پاکت‌ها، از طریق سامانه ستاد (Setadiran.ir) انجام می‌شود، از هرگونه مراجعه حضوری به محل شرکت جهت خرید اسناد مناقصه یا اطلاع از شرایط مناقصه و هرگونه سوالات مطرح، اکیدا خودداری گردد. لذا مقتضی است متقاضیان شرکت در مناقصه نسبت به ثبت نام در ستاد و ثبت مهر الکترونیکی و امضای الکترونیکی (مطابق با آگهی آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی موید صاحبان مجاز امضا تعهد آور) اقدام نمایند.

رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از طرف مناقصه‌گران الزامی است.

مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک و یا همه پیشنهادات واصله مختار است و ارائه پیشنهادات حقی برای شرکت‌کننده در مناقصه و یا تکلیفی برای مناقصه‌گزار جهت انعقاد قرارداد با پیشنهاد دهنده را ایجاد نمی‌نمایند.

در صورت داشتن هرگونه سوال، با شماره‌های 88783821-021 داخلی 407 تماس حاصل فرمایید.

آدرس مناقصه گزار:

(صرفا جهت ارسال اصل پاکت الف): تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از ظفر، کوچه شهید بهرامی، شماره 36، واحد حراست شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی- کد پستی 1968644871

 

اخبار بیشتر