1

بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

بازدید معاونت محترم اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی و هیات همراه

به گزارش روابط عمومی شرکت : جلسه با حضور معاونت محترم اقتصادی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای  دکتر سوری، جناب آقای باقری مدیرکل امور مجامع و امور شرکتها، جناب آقای باقری مدیرکل بودجه و ذخایر و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی و مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای دکتر معصومیان […]

21 دی 1400 بخوانید