18

بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

آگهی مناقصه عمومی 02/01

دعوت به بازگشایی پاکت “الف” و “ب” تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای    احتراما بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه بازگشایی پاکات “الف” و “ب” تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح جدول ذیل در سالن جلسات این شرکت تشکیل خواهد شد. لذا از جنابعالی دعوت می‌گردد تا در جلسه مزبور […]

29 فروردین 1402 بخوانید

Sorry...

Sorry, No Posts Available !