مزایده و مناقصه

بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

احتراما بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه بازگشایی پاکات "الف" و "ب" مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح جدول ذیل در سالن جلسات این شرکت تشکیل خواهد شد