7

بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

پروژه درمانگاه چناران

شناسنامه پروژه درمانگاه تخصصی چناران سطح مرکز درمانی درمانگاه تخصصی سطح 2 نوع تکلیفی مساحت 3.147 بهره‌بردار مدیریت درمان محترم استان خراسان رضوی کارشناس تجهیزات پزشکی … تعداد طبقات 2       بخش‌های مصوب آزمایشگاه تکنیک، آزمایشگاه نمونه‌گیری، درمانگاه شامل: اتاق ویزیت متخصص اطفال، اتاق ویزیت متخصص داخلی، اتاق […]

6 شهریور 1402 بخوانید